KVKK
KVKK 
 
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10'uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.
 
izlevekazan.com web sitesi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) 10'uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;
 
1. Veri Sorumlusu
 
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla izlevekazan.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
 
E-posta: info@izlevekazan.com
 
2. İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşleme Amacı
 
Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 
• Kimlik / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
• İletişim / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İşlem güvenliği / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 
3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı
 
Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:
 
• Kimlik / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
• İletişim / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
• İşlem güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 
4. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
 
Kullanıcılara ait kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri, kullanıcıların ancak açık rızasıyla web sitesine reklam izleyip kazanılan puanlarla alış veriş yapması için üye olması, kurumsal talep veya rekreatif etkinlikler için başvuru formunu, yine açık rızasıyla ve elle girmesiyle elde edilmektedir.
 
Elde edilen bir diğer bilgi ise ziyaretçilerin IP adresi olup bu işlem otomatik olarak sunucu tarafından gerçekleşmektedir. Ziyaretçinin IP adresinin kaydedilmesi ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2-f maddesi kapsamında işlenmektedir. 
Üye kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri; hizmet alan kullanıcılar için isim, soy ad, cinsiyet, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon numarası, şifre ve adres bilgilerinden oluşmaktadır.
Kullanıcılar bu bilgileri açık rızalarıyla formları doldurarak tarafımıza iletmektedirler.
 
5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi
 
izlevekazan.com sisteminde kayıtlı kişisel veriler teknik bir sorun olmadığı müddetçe en az 1 (bir) yıl boyunca saklanabilir ancak hesabını kalıcı olarak silen üyelerin, tüm kişisel bilgileri izlevekazan.com üzerinden silinmektedir.
 
6. İlgili Kişinin Hakları
 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
 
Önemli Hatırlatma: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5'inci maddesinin 1'inci bendinin f fıkrasına göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.”
 
Bu kapsamda; okuduğunuz bu aydınlatma metni, açık rızanızın alındığı anlamına gelmez. Açık rızaya dayalı olarak işlediğimiz kişisel verileriniz hizmet alan kullanıcılar için isim, soy ad, cinsiyet, doğum tarih, e-posta adresi, telefon numarası, şifre, adres bilgilerinden oluşmakta olup bu bilgiler üye profillerinize işlenmektedir. Kişisel verilerinizi bizim ile paylaşmak istemiyorsanız siteye üye olmayın. Web sitemizde gezinmek ve bilgiye ulaşmak hiçbir şarta tabi değildir ancak siteye kullanıcı olarak üye olup olmamak ziyaretçinin tercih etmekte özgür olduğu bir seçenektir.